ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗРАБОТКА И ОДРЖУВАЊЕ НА:

- ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
- ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
- РЕКРЕАТИВНИ, СПОРТСКИ БАЗЕНИ И ФОНТАНИ
- СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА ВО ПИВАРНИЦИ, СОКАРИ, МЛЕКАРИ, МЕСНА ИНДУСТРИЈА, ФАРМАЦЕВСКА ИНДУСТРИЈА, МЕДИЦИНА, ХОТЕЛИ, ВИКЕНД КУЌИ
- МИНЕРАЛНИ И ФЛАШИРАНИ ВОДИ
- ОТПАДНИ КОМУНАЛНИ И ИНДУСТРИСКИ ОТПАДНИ ВОДИ
- УЛТРА ЧИСТИ ВОДИ
- СИСТЕМИ ЗА ДЕСТИЛИРАНА ВОДА ( ДЕЈОНИЗИРАНА )
- РИБАРНИЦИ И АКВАРИУМИ
- ФИЛТРАЦИЈА НА БИОДИЗЕЛ

ХЛОРИРАЊЕ И ХИПEРХЛОРИРАЊЕ НА ВОДИ ЗА ПИЕЊЕ:

- НОВИ ОБЈЕКТИ
- КАПТЕЖИ
- РЕЗЕРВАРИ ЗА ВОДА
- ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ
- БУНАРИ
- ИНДИВИДУАЛНИ ВОДОВОДИ
- ХОТЕЛСКИ И МОТЕЛСКИ ВОДОВОДИ
- СЕЛСКИ ВОДОВОДИ
- ГРАДСКИ ВОДОВОДИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА:

- ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ОТПАДНИ ВОДИ, КОТЛОВСКИ, БАЗЕНСКИ
- ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИДЕЈНИ И ТЕХНОЛОШКИ РЕШЕНИЈА ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА